RPO Poddziałanie 4.3.2 -

wyniki oceny merytorycznej

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-3-2–gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej—spr—rpmp-04-03-02-iz-00-12-041-16#wyniki-276

 

Wszystkie prace w których braliśmy udział dostały POZYTYWNĄ OCENĘ.

 

SUBREGION SĄDECKI

audyty MRPO

Subregion Sądecki

1. Gmina Łącko – wykonanie audytów energetycznych,

2. Gmina Chełmiec – wykonanie wniosku oraz audytów energetycznych,

3. Gmina Podegrodzie – wykonanie audytów energetycznych,

4. Powiat Nowosądecki – wykonanie audytów energetycznych.

 

 

SUBREGION PODHALAŃSKI

audyty MRPO

Subregion Podhalański

1. Gmina Zawoja – wykonanie audytów energetycznych,

2. Gmina Poronin – wykonanie wniosku oraz audytów energetycznych,

 

 

 

 

SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

audyty MRPO

Subregion Małopolska Zachodnia

1. Gmina Wolbrom – wykonanie audytów energetycznych,

2. Gmina Trzyciąż – wykonanie wniosku oraz audytów energetycznych,

3. Gmina Klucze – wykonanie wniosku o dofinansowanie,

4. Gmina Trzebinia – wykonanie audytów energetycznych.

 

 

 

 

 

 

SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY

Audyty MRPO

Subregion Krakowski Metropolitarny

1. GOKiS w Wiśniowej – wykonanie wniosku oraz audytu energetycznego,

2. Gmina Wiśniowa – stary budynek ośrodka zdrowia – wykonanie wniosku oraz audytu energetycznego,

3. Gmina Wiśniowa – budynek Urzędu Gminy – wykonanie wniosku oraz audytu energetycznego,

4. Gmina Wiśniowa – budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku – wykonanie wniosku oraz audytu energetycznego,

 

Zmiana siedziby spółki oraz numeru telefonu

Aktualny adres:

ESPIN s.c.

ul. Dobrego Pasterza 122b/107

31-416 Kraków

tel: 12 68 65 777

RPO Poddziałanie 4.3.2

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

W II kwartale 2016 roku ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu (poddziałanie 4.3.2). Wniosek o dofinansowanie mogą składać Beneficjenci, którzy złożyli wcześniej Karty Projektu, jeżeli karty te przeszły pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowana do wykazu projektów subregionalnych.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które przedstawią istniejące zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą rodzaj usprawnień, opłacalnych ekonomicznie, prowadzących do oszczędności energetycznych i możliwe do wprowadzenia rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Zakres projektu powinien wynikać z przeprowadzonego audytu.
 .
W ramach naszych usług oferujemy wykonanie i aktualizację audytów energetycznych oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.

.

RYŚ – termomodrenizacja budynków jednorodzinnych

RYŚ to pilotażowy program NFOŚiGW realizowany w latach 2015-2023 roku (umowy podpisane do 2017 roku), skierowany dla użytkowników budynków jednorodzinnych. Osoby posiadające własnościowe prawo do budynku jednorodzinnego będą mogły ubiegać się o kredyt/pożyczkę wraz z dotacją – maksymalnie do 40%. Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów oraz promowanie energooszczędności w budynkach.

Procedura programu RYŚ:

1. Ocena energetyczna
2. Nabór wniosków (ciągły do wyczerpania środków)
3. Umowa z WFOŚiGW
4. Umowa z wykonawcą
5. Realizacja przedsięwzięcia-rozpoczęcie dofinansowania
6. Ocena energetyczna po termomodernizacji
7. Pozostałe 20% dotacji wypłacane po rozliczeniu

Czekamy nadal na ogłoszenie terminu naborów wniosków od beneficjentów przez WFOŚiGW.

Szanowni klienci w związku z licznymi zapytaniami informujemy, że nie jest znany ostateczny poziom dofinansowania i forma oceny energetycznej jaką należy złożyć do WFOŚiGW. Prawdopodobnie o przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. W związku z powyższym już teraz oferujemy wykonanie wizji i dokonanie oceny energetycznej budynku. W momencie udostępnienia formularzy przez NFOŚiGW naniesiemy zebrane wcześniej dane, co pozwoli złożyć Państwu wniosek w pierwszych dniach naboru.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Termomodernizacja budynków będących w zasobach Lasów Państwowych

Do dnia 29.01.2016r. trwa nabór audytów wykonywanych na potrzeby aplikowania o środki z programów operacyjnych, w tym przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ, działanie 1.3., poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Projekty dotyczą tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte:

– budynki mieszkalne, biurowe, techniczne, warsztatowe, edukacyjne, itp.

– lokalne źródła ciepła

– lokalne sieci ciepłownicze

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego audytów!

Dnia 13 października 2015 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające aktualnie obowiązujące „rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.”

Rozporządzenie odwołuje się do nowego rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw energetycznych budynków z dnia 29.08.2014r. oraz do przepisów techniczo-budowlanych. Zmianie uległa metodologia obliczeniowa oraz karta audytu energetycznego i remontowego budynku.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 28.10.2015 r.

Ważne! Dla audytów, które zostaną złożone w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed 28.10.2015 r., będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

Sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) zawierającą tzw. poprawkę Prosumencką, umożliwiającą sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii m.in. z przydomowych mikro elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 3 kW po 0,75 zł / kWh, a z instalacji o mocy do 10 kW po 0,65 zł / kWh.

Niestety trwa obecnie bardzo intensywny lobbing koncernów energetycznych w Senacie, aby te zapisy zostały usunięte z treści ustawy.

Popieramy petycję. Uważamy, że Obywatele naszego kraju również mają prawo do pełnego korzystania z energii wytworzonej u siebie w domu.

energetykaobywatelska.com

Komunikat z 22 grudnia 2014 r

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 22 grudnia 2014 roku posiada następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

• termomodernizacyjnej – 191,8 mln zł;
• remontowej – 46,5 mln zł;
• kompensacyjnej – 16,1 mln zł.