Analizy dla spółdzielni i wspólnot

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Celem analizy jest zatem określenie opłacalności zastosowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Montaż podzielników i ciepłomierzy musi być technicznie wykonalny i opłacalny. Analiza ekonomiczna powinna wykazać, że projektowana oszczędność energii w okresie 5 lat uzyskana w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania będzie wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń.

Analiza może być narzędziem pomocniczym dla właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przy wyborze metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale,


KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ PODZIELNIKI

Podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu stosuje się w przypadku, gdy:

1) instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym nie posiada jednopunktowego układu zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu.

2) są spełnione łącznie poniższe warunki:

  • analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania podzielników kosztów ogrzewania,
  • analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
  • ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,
  • węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą

PRZYDATNE LINKI

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach >>>

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne >>>