Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą uzyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki dużego przedsiębiorstwa. Dokument zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadającym łącznie, za co najmniej 90 % całkowitego zużycia energii oraz wskazuje możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje:

 • wszystkie budynki i obiekty w przedsiębiorstwie
 • instalacje przemysłowe i technologiczne
 • źródła dostarczania ciepła
 • sieci przesyłowe
 • transport

DLA KOGO

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 831) i dotyczy dużych przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292).

Duży przedsiębiorca to podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:

 • zatrudnienie 250 lub więcej osób
 • sumę bilansową równą, co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót, co najmniej 50 mln euro

Dokument powinien być sporządzany cyklicznie co 4 lata. Przedsiębiorcy zobligowani są zawiadomić o tym fakcie Urząd Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni.


METODYKA WYKONANIA

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadającym łącznie za co najmniej 90 % całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata.


PRZYDATNE LINKI

 • Ustawa o efektywności energetycznej >>>
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej >>>
 • Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa >>>
 • Ustawa – Prawo przedsiębiorców >>>