Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ESPIN s.c. z siedzibą przy ul. Dobrego Pasterza 122b/107 w Krakowie (31-416). Pytania dotyczące niniejszej polityki oraz sposobu i celów przetwarzania danych osobowych można kierować na adres:

ESPIN s.c.
Dobrego Pasterza 122b/107
31-416 Kraków
adres e-mail: espin@espin.pl
NIP: 675-137-46-78

ESPIN s.c. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

ESPIN s.c. będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w celu:

 • Rozeznania możliwości nawiązania współpracy,
 • Przygotowania wstępnej oferty handlowej współpracy,
 • Realizacji zawartej umowy bądź złożonego zlecenia,
 • Udostępniania danych osobowych pracownikom ESPIN.s.c. w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług,
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • Udostępniania treści strony http://espin.pl,
 • Udostępniania informacji o nas i naszym zakresie usług.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych
 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zlecenia lub zawartej umowy a także podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem
 • wymogi ustawowe– tj. konieczność wypełnienia przez ESPIN s.c. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
 • uzasadnione wymogi administratora– tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów ESPIN s.c.

PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania i/lub realizacji umowy współpracy.

ESPIN s.c. przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż ESPIN s.c. podmiotom, tj. :

 • Podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie dla technicznego i organizacyjnego funkcjonowania firmy, np.: podmiotom świadczącym usługi księgowe, przetwarzania danych, dostawcom usługi IT, dostawcom oprogramowania opartego na chmurze, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług, np.: usługi kurierskie, usługi drukarskie.
 • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Państwa dane zgromadzone przez ESPIN s.c nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane zgromadzone przez ESPIN s.c będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od momentu powstania zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH I SPOSÓB ICH REALIZACJI

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych, które przechowujemy, jako administrator danych.
 • Prawo do aktualizacji przekazanych nam danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • Prawo żądania usunięcia przekazanych nam danych, w przypadkach określonych przepisami prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do administratora danych.
 • Prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl .

Wszelką korespondencję związaną z realizacją powyższych praw prosimy kierować mailowo na adres espin@espin.pl lub pocztą na adres: ESPIN s.c., ul. Dobrego Pasterza 122b/107, 31-416 Kraków.