Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwanie dofinansowania w postaci dotacji, pożyczek i innych form wsparcia to nasza specjalizacja od początku działalności firmy. Jako konsultanci posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych z szeregu funduszy i programów unijnych, poza unijnych, jak i krajowych takich jak: WFOŚiGW, BGK, NFOŚiGW, POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne, GIS – System Zielonych Inwestycji, Fundusze Norweskie i EOG.

Jesteśmy przygotowani do nowych możliwości jakie otwierają się w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz nowych programów krajowych.


CO MOŻEMY DLA PAŃSTWA ZROBIĆ

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych oferujemy:

 1. Przygotowanie projektu, czyli opracowanie:
 • Wniosku o dofinansowanie
 • Studium wykonalności lub biznesplanu
 • Analizy finansowo ekonomicznej
 • Innych niezbędnych załączników
 1. Pomoc w rozliczeniu inwestycji:
 • Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej na etapie negocjacji z instytucją finansującą
 • Przygotowanie sprawozdań
 • Przygotowanie wniosków o płatność

Naszą ofertę kierujemy do każdego potencjalnego wnioskodawcy i beneficjenta ww. programów strukturalnych i funduszy czyli:

 • Podmiotów publicznych: samorządów, instytucji państwowych, itp.
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Przedsiębiorców
 • Osób fizycznych

 


JAK WSPÓŁPRACUJEMY

Dokumentację wykonujemy w oparciu o Państwa potrzeby, wymagania oraz możliwości, jakie dają programy i fundusze.

W pierwszej kolejności analizujemy status wnioskodawcy oraz zakres planowanych inwestycji następnie dokonujemy przeglądu dostępnych funduszy i analizy możliwości finansowania.

Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i ewentualna pomoc w jej złożeniu.

Po przyznaniu dofinansowania możemy kontynuować współpracę na etapie negocjacji z instytucją finansującą oraz realizacji i rozliczania projektu.