Klauzula RODO

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów towarzyszących (RODO), informujemy iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E-SPIN s.c. z siedzibą w Krakowie, 31-416, ul. Dobrego Pasterza 122b/107.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt:

 • pod adresem e-mail espin@espin.pl;
 • lub na adres: ul. Dobrego Pasterza 122b/107, 31-416 Kraków
 • lub telefonicznie: 12 68 65 777.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z zawarcia i realizacji umowy/zlecenia oraz w celu utrzymania kontaktów, na podstawie:

 • art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas np. w związku z archiwizacją.
 • art. 6 ust 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę pomiędzy naszym uzasadnionym interesem a Państwa podstawowymi prawami i wolnościami.

Naszymi uzasadnionymi interesami może być: weryfikacja złożonych ofert, weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom, działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń a także ochrona przed takimi roszczeniami.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty: upoważnieni pracownicy ESPIN s.c. w celu wykonywania obowiązków, podmioty przetwarzające, wyłącznie w ograniczonym zakresie, np.: dostawcy usług zaopatrujący ESPIN s.c w rozwiązania techniczne, prawne oraz organizacyjne umożliwiające sprawne działanie organizacji, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa: instytucje kontrolne.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od momentu powstania zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

7) Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem niezbędnych do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie stosowane profilowanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.