Czyste Powietrze

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

DLA KOGO

Z programu Czyste Powietrze skorzystać może:

 • osoba fizyczna, której roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

JAKA INWESTYCJA

Dotację można uzyskać na następujące rodzaje

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wymóg: wymiana źródła ciepła)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych (ścian i stropów)
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Na wysokość dotacji wpływ ma:

 • Poziom dofinansowania, do którego uprawniony jest Beneficjent (podstawowy lub poziomy podwyższone)
 • Zakres prac składający się na przedsięwzięcie

Każdy koszt z zakresu ma swój pułap wysokości dotacji w postaci dwóch wartości:

 • Maksymalnej intensywności dofinansowania (%)
 • Maksymalnej kwoty dotacji (zł)
Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania dotacja wynosi ok. 30% z poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 25 000 zł (w przypadku wymiany źródła ciepła)+ 5000 zł na fotowoltaikę.

W przypadku braku wymiany źródła ciepła maksymalna dotacja to 10 000,00 zł.

 

Poziom podwyższony – dla osób których przeciętny średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja wynosi ok. 60% z poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 32 000 zł + 5000 zł na fotowoltaikę.

Można uzyskać dodatkowe 10 000 zł w przypadku korzystania opcji z prefinansowaniem

 

Poziom najwyższy – dla osób których przeciętny średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy, gdzie dotacja wynosi 90% z poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 60 000 zł + 5000 zł na fotowoltaikę.

Można uzyskać dodatkowe 10 000 zł w przypadku korzystania opcji z prefinansowaniem


CO MOŻEMY DLA PAŃSTWA ZROBIĆ

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z programu:

 • wykonamy i złożymy wniosek,
 • damy wytyczne do realizacji inwestycji
 • wykonamy audyt energetyczny (o ile będzie potrzebny),
 • wykonamy wniosek rozliczeniowy i pomożemy w skompletowaniu wymaganych załączników

JAK WSPÓŁPRACUJEMY

W pierwszej kolejności oceniamy czy kwalifikują się Państwo do programu i jeżeli tak jest to:

 1. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie
 2. Po zaakceptowaniu treści wniosku przez Państwa składamy wniosek w formie elektronicznej na portalu beneficjenta.
 3. Drukujemy wniosek i wysyłamy do Państwa
 4. Państwo podpisują wniosek we wskazanych przez nas miejscach i wysyłają do WFOS (najlepiej listem poleconym). Jest również możliwość złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej, w przypadku jeżeli posiadają państwo podpis elektroniczny/profil zaufany.
 5. Na etapie przedinwestycyjnym dajemy wytyczne co do parametrów inwestycji np. jakie powinno docieplenie, parametry okien, drzwi, itp.
 6. Z kolei  po wykonaniu inwestycji oferujemy przygotowanie wniosku rozliczeniowego wraz z weryfikacją posiadanych załączników.

DODATKOWE INFORMACJE

Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych zadań

Poziomy dotacji w zależności od dochodu wnioskodawcy