Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument zawierający informacje o rocznym zapotrzebowaniu budynku na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową. Ocenie poddawane jest całkowite zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystywaną w celu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej). Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą wykonywać osoby uprawnione, wpisane przez ministra właściwego do spraw budownictwa co Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku.

 Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu:

  • Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie
  • Promowania budownictwa efektywnego energetycznie

suwak


KTO POWINIEN POSIADAĆ ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku nakłada obowiązek  zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej na:

a) właścicielu/zarządcy budynku lub jego części oraz osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub najemcy w przypadku:

  • sprzedaży budynku lub jego części,
  • wynajmu budynku lub jego części.

b) właścicielu/zarządcy budynku o powierzchni przekraczającej 250m2, zajmowanego przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, organy administracji publicznej, w którym dokonywana jest obsługa interesantów. (Kopię świadectwa umieszcza się w widocznym miejscu w budynku.)

Obowiązek posiadania świadectwa nie dotyczy obiektów: zabytkowych, kultu i działalności religijnej, przemysłowych i gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywającej energię, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania na okres do 4 miesięcy w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej do 50m2.

 


METODYKA WYKONANIA

Świadectwo wykonywane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)

Świadectwo energetyczne sporządzamy na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej od Inwestora, a w przypadku braku dokumentacji wykonujemy inwentaryzację techniczną dla potrzeb świadectwa.


PRZYDATNE LINKI

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków >>>